METALKO sp. z o.o. ustanowiła politykę jakości, środowiskową, bezpieczeństwa i higieny pracy jako jeden z najważniejszych elementów zarządzania.

METALKO specjalizuje się w zakresie: projektowania, wytwarzania i sprzedaży zbiorników ciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji spawanych; naprawy pomp i sprężarek; świadczenia usług w zakresie wykonywania powłok przeciwkorozyjnych i chemoodpornych aparatury i konstrukcji przemysłowych.

Za interesariuszy METALKO uważamy: pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy, urzędy, otoczenie społeczno-kulturalne oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych rozwojem naszej firmy.

Naszym nadrzędnym celem jest, aby znak firmowy METALKO był synonimem wysokiej akceptacji jakości wyrobów/usług na rynku, był kojarzony z zaufaniem, profesjonalizmem i fachową obsługą oraz dbałością o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Gwarancją spełnienia niniejszej polityki jest utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 3834-2, dyrektywie 2014/68/UE oraz systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO-45001.

METALKO zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy poprzez:

 • systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym określenie i monitorowanie wzajemnie oddziaływających na siebie procesów,
 • ustanowienie mierzalnych i stale aktualizowanych celów dotyczących jakości, środowiska bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitoring ich osiągania,
 • spełnianie wymagań ustalonych przez klientów oraz wymagań przepisów prawnych i innych mających zastosowanie do wyrobu, zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dążenie do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne przez zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska, proekologiczną gospodarkę odpadami,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poprawę efektywności procesów produkcyjnych poprzez wdrażanie nowych technologii współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez systematyczne szkolenia, szczególnie w zakresie nowych technologii spawania, nowoczesnych metod projektowania, obsługi maszyn i urządzeń oraz uzyskania międzynarodowych uprawnień instruktorsko-inżynierskich,
 • rozwijanie w pracownikach świadomości ich znaczenia w organizacji oraz kształtowanie ich świadomości , w tym udział w konsultacjach w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzenie środowiska pracy dla pełnego angażowania się pracowników w osiąganiu celów Spółki
 • dążenie do zwiększenia wiarygodności i transparentności w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju      (strategia ESG).

Działalność METALKO jest realizowana przy uwzględnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wprowadzenie do zarządzania elementów społecznych, środowiskowych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zasad etyki w stosunku do zatrudnionych pracowników, klientów  i dostawców.

Udokumentowana i wdrożona polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy METALKO jest publicznie dostępna na stronie internetowej www.metalko.pl oraz została zakomunikowana wszystkim pracownikom.

Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.    

Zarząd METALKO Sp. z o.o. zapewnia zasoby i środki do realizacji niniejszej polityki jakości, środowiskowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

                                                                                    Janusz Olszewski

Prezes Zarządu/Dyrektor

Bydgoszcz, 15 marca 2024