Polityka społecznej odpowiedzialności jest częścią polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka ta obejmuje nie tylko relacje rynkowe między METALKO a klientem, dostawcą, środowiskiem, ale również zasady etyczne biznesu.

Prezes Zarządu/Dyrektor METALKO Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu zostały przedstawione do przestrzegania pracownikom METALKO. Jednocześnie zobowiązano personel kierowniczy do właściwego nadzoru i podejmowania działań w przypadku wykrycia niezgodności.

Zasady opracowano w odniesieniu do:

– klientów,

– dostawców,

– konkurencji,

– personelu METALKO,

– środowiska – otoczenia, w którym działa METALKO, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobó naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności,

– ochrony danych przekazywanych przez klientów, dostawców oraz informacji wewnętrznych METALKO.

W zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniono prawa człowieka, prawa pracy, własność intelektualną klientów, dostawców oraz METALKO.